TÜRKÇE ÇALIŞMA GRUBU

YTÜ SOSYOPARK – Türkçe Çalışma Grubu

Amaç ve Gerekçe

Toplumları millet yapan unsurların başında dil gelmektedir. Bir milletin gelenek ve görenekleri, kültürü, birikimleri ancak dil sayesinde nesilden nesile aktarılabilmektedir. Türkçe, tarihin en eski dönemlerinden bugüne değin varlığını korumayı başaran ender dillerden biri olma özelliğine sahiptir. Bu kadim dil, Türk kültürünün ve İslam medeniyetinin taşıyıcısı olma vasfıyla da hemen hemen bütün dünyayı etkilemiştir. Şimdilerde ise dünyamız, iletişim ve haberleşme alanındaki yeni teknik imkânlarla küçülüp küreselleşerek bir kez daha çehre değiştirmektedir. İyi değerlendirilebildiği takdirde bu yeni durum, hayli geniş bir coğrafyada konuşulmakta olan Türk dilini daha güçlü ve etkin kılabilecektir. Türkçeyi yeryüzünün en önemli dillerinden biri haline getirme ülküsünün gerçekleşmesi, Türk dili ve edebiyatının eğitim, kültür, ekonomi gibi alanlarda uygulanması gereken çeşitli politikaların da katkısıyla geliştirilmesine, zenginleştirilmesine ve dünyaya daha fazla açılmasının sağlanmasına bağlıdır. Bu yolda, Türkiye ile diğer Türk devletleri ve toplulukları arasındaki iş birliğinin güçlendirilerek Türkçe’nin farklı coğrafyalarını buluşturan köprülerin arttırılması da önemli bir rol oynayacaktır.

SOSYOPARK çatısı altında bir Türkçe çalışma grubu kurulmasıyla amaçlanan başlıca şey; Türk dilini mezkûr hedefe ulaştırabilecek bir Türkçe politikasının belirlenmesine ve hayata geçirilmesine katkı sağlayabilecek çalışmalar yürüten, üniversitemizin içinden ve dışından, araştırmacıları buluşturarak çok disiplinli ve disiplinler arası akademik bir platform oluşturmaktır. Çalışma grubunun ortak bilimsel faaliyetlerde bulunması, ulusal ve uluslararası düzeyde desteklenen projeler yürütmesi, bilimsel etkinlikler düzenlemesi öngörülmektedir.

YTÜ SOSYOPARK Türkçe Çalışma Grubu Koordinatörlüğü

 

Çalışma Grubu Üyeleri

1- Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı (Koordinatör)

2-

3-

4-

5-

6-

7-