Müdürün Mesajı

Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (Sosyo-Park)

Günümüzde politika yapıcılar, sivil toplum kuruluşları, girişimciler ve hayır kurumları sosyal inovasyonu önemli bir çözüm üretme aracı olarak görmektedirler. Çünkü, sosyal problemlere geleneksel çözümler geliştirmek günümüzde ihtiyaçları karşılamamakta ve yetersiz kalmaktadır. Sosyal problemlerin analiz edilmesine ve çözümüne yönelik yeni yaklaşımların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu durum “sosyal inovasyonu” önemli hale getirmiş, konuyla ilgili çok sayıda akademik çalışmanın ve projenin yapılmasına hız vermiştir. Sosyal inovasyon en genel anlamda, toplumdaki sosyal ihtiyaçların karşılanmasına destek olan yeni hizmetler, ürünler, süreçlere yönelik düzenlemeler ve kuralları içermektedir. Sosyal inovasyonun gelişimi, açık inovasyonlar, sosyal hareketler, mevzuat, yeni ya da geliştirilmiş teknolojiler, ürünler, süreçler ya da hizmetler yoluyla sosyal problemlere çözüm bulmaya yardımcı olur.

Sosyal İnovasyon faaliyetleri bireyden ziyade topluma bir bütün olarak dokunmayı hedeflemektedir. Sosyal inovasyonun en büyük katkısının bu olduğu söylenebilir. Bununla birlikte sosyal inovasyon projelerinin kar ve yatırım getirileri sağlayabileceği de bilinmektedir.  

Sosyal inovasyon; teknolojik gelişmelerin toplumsal yansımalarına, çalışma koşullarından eğitime, bireyden toplumsal gelişime, sağlıktan iklim değişikliklerine kadar geniş bir yelpazede, değişen sorunlara özgün ve sürdürülebilir fikirler geliştirilmesini içermektedir. Sosyal inovasyon, bireylerin ve toplumların karşılaştığı sosyal ve ekonomik zorlukları ele almak için tasarlanmış yeni veya geliştirilmiş faaliyetlerin, girişimlerin, hizmetlerin, süreçlerin ve uygulamaların geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Sosyal inovasyon, bir ürün, bir üretim süreci veya bir teknoloji olabileceği gibi; bir ilke, fikir, mevzuatta bir bölüm, bir toplumsal bilinçlendirme veya bunların bileşimi de olabilir.

Sosyal inovasyon, örgütsel rekabet gücünü arttırmak için bireysel ya da kurumsal bir değişim olarak da tanımlanabilir. Örneğin Freeman’a (1988) göre; teknolojik gelişmelerin hiçbirinin organizasyonel ortamı ilgilendiren sosyal değişimler dikkate alınmadan kesinlikle gerçekleştirilemeyeceğini ifade etmiştir. Sosyal inovasyonların başarısı kültürel olarak kabul edilebilir, ekonomik olarak sürdürülebilir ve teknolojik olarak uygulanabilir olmalarına bağlıdır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Uyulama Araştırma Merkezi, ülkemizde sosyal inovasyon alanının içeriğinin, etki alanının açık şekilde tanımlanması ve yerleşmesine yönelik önemli bir işlevi yerine getirme misyonuna sahiptir. Mevzuat (kanun, yönetmelik vb.) alt yapısı tamamlanmış Türkiye'ye özgü bir Sosyo-Park modelinin oluşturulması ve böylece "Sosyo-Kent"lere doğru giden yolun açılmasına öncülük etmek en önemli amaçlarımız arasında yer almaktadır. Ülkemizin sosyal problemlerine inovatif çözüm önerileri için gündem oluşturmaya, buna yönelik olarak bütün paydaşlarıyla birlikte inovatif projeleri hayata geçirme hedefimize hizmet eden çalışmalara devam etmekteyiz.

Bu kapsamda bireysel ve kurumsal öneri, proje ve desteklere açık olduğumuzu belirterek ülkemizin sosyal sorunlarına yenilikçi çözümler getirmeye sizleri davet ediyoruz...

 

Prof. Dr. Halit KESKİN

SOSYOPARK Müdürü